Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a zmluvné podmienky  pre prenájom obytného vozidla  

Prenajímateľ:  WONDERLAND spol. s r.o.  Východná 7/A,  831 06  Bratislava,  IČO: 52 258 068  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 136007/B

Účet: ČSOB IBAN: SK2275000000004026875401 E-mail: info@wondervan.sk 

1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla (ďalej len VOP) spolu s cenníkom za prenájom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme obytného vozidla.

Ku každému prenájmu sa účtuje servisný poplatok 60 €, ktorý zahŕňa: spotrebný materiál – plyn do plynovej bomby – 11 kg, +1ks rozpouživanej, plná nádrž na vodu, chémia a papier do WC, komplet vybavená kuchynka, čisté plachty na matrace, diaľničná známka SK, dezinfekciu ozónom, dočistenie karavanu a príslušenstva pred ďalším odovzdaním, kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín a tlaku v pneumatikách, školenie, čas na odovzdanie a vrátenie karavanu.

Na prianie posteľné prádlo (vankúš+perina s povlečením) za poplatok 5€/os.

2. Minimálna doba prenájmu je uvedená v aktuálnom cenníku prenájmu. Prenajímateľ môže akceptovať aj kratšiu dobu nájmu, v tom prípade však je oprávnený si k nájomnému účtovať jednorazový poplatok v sume 30,- €.

3. Nájomca vozidla ku dňu prebratia karavanu alebo označený vodič(i) musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, (v prípade obytného prívesu platný vodičský preukaz pre celkovú hmotnosť jazdnej súpravy), platný aspoň po dobu 2. rokov a dosiahnutý vek minimálne 21. rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz), s trvalým pobytom na území SR alebo ČR, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy.

4. Všetky ceny sú vrátane DPH, na požiadanie fakturujeme ako prenájom mobilnej kancelárie podľa zápisu v TP.

Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) pri podpise zmluvy, v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, zastupujúca osoba predloží plnú moc k podpisu tejto zmluvy, notársky overenú. 

5. Predmet nájmu prenajímateľ odovzdá  nájomcovi  v plne spôsobilom a prevádzky schopnom stave v deň začatia nájmu vo svojej prevádzke. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy nebrániace riadnemu užívaniu sa vyznačia a zaznamenajú do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami. 

6. Predmet nájmu sa odovzdáva protokolárne skontrolovaný,  vyčistený (exteriér, interiér, kuchynský riad), s plnou nádržou na pitnú vodu, prázdnymi a čistými odpadovými nádržami (odpadová voda a WC), pripraveným WC, plnou fľašou na propán-bután a s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s diaľničnou známkou pre SR. 

7. Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu s patričným vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla spolu s oboznámením a zaškolením trvá cca 30 – 60 minút. 

8. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať výhradne na účel na ktorý je určený. Vozidlo vráti  v presný čas a dátum stanovený v zmluve,  v nepoškodenom stave (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Obytné vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC. Vrátenie vozidla z nájmu spolu s prekontrolovaním trvá cca 30 minút.

9. Rezerváciu obytného vozidla na požadovaný termín je možné vykonať telefonicky alebo elektronickou formou (mail, elektronický rezervačný systém) a je platná 3 pracovné dni. Záloha za rezerváciu prenájmu obytného vozidla vo výške 50% z celkovej sumy nájmu – je splatná do 3 dní od rezervácie a následnom doručení zálohovej faktúry. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa (uvedený vyššie v týchto VOP) je termín záväzne rezervovaný pre nájomcu. V prípade zrušenia rezervácie zo strany nájomcu sa záloha započíta voči stanovenému storno poplatku. Celková suma nájmu je hradená na základe zaslanej zálohovej faktúry v splatnosti 21. dní pred začatím nájmu. Ak cena nájmu nedosahuje výšku zálohy je celá cena nájmu splatná v lehote splatnosti zálohy.

V prípade prevzatia predmetu nájmu v poobedňajších hodinách po 15:00h sa účtuje 50% s ceny denného prenájmu

Predmet nájmu je nájomca povinný vrátiť spať v deň ukončenia prenájmu najneskôr do 18:00h, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade vrátenia do 11:00h sa účtuje 50% z ceny denného prenájmu.

10. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy obytného vozidla (havária, poškodenie ktoré bráni bezpečnej prevádzke vozidla, závažné poškodenie brániace riadnemu užívaniu vozidla alebo vyžadujúce okamžitú opravu).

11. Nájomca zaplatí pri preberaní vozidla vratnú kauciu € 1000,-. Táto kaucia tvorí vratnú zálohu v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami,  ako i krytia nákladov pri vrátení obytného vozidla, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní  obytného vozidla spať prenajímateľovi.

Nájomca sa zaväzuje Vozidlo vrátiť Prenajímateľovi nepoškodené, vyčistené (najmä kúpeľňu s WC, kuchyňu vrátane kuchynských spotrebičov a riadu, nábytok, podlahu, kempingové vybavenie, čelné a bočné sklá a zrkadlá kabíny), s plnou nádržou pohonných hmôt, s prázdnou nádržou na odpadovú vodu, s prázdnou a čistou WC kazetou. V prípade porušenia tohto bodu alebo jeho časti je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu pre každý jeden nasledovný prípad samostatne: znečistené WC a/alebo nevyprázdnená WC kazeta 50,- €,  znečistený interiér  20-200,- €, znečistené okná 25,- €, veľmi znečistená karoséria 50,- €, nevyprázdnená nádrž na odpadovú vodu 10,- €, fajčenie v interiéry 300,- €, nedoplnené PHL 25,- € plus cena PHL, strata/poškodenie tlakovej nádoby 50,- €; strata alebo poškodenie kľúča od kabíny a spínacej skrinky, alebo nadstavby 300,- €/kľúč. Nájomca ďalej zodpovedá za škodu, ktorá Prenajímateľovi vznikne v prípade straty dokladov od dopravného prostriedku, v prípade, že doklady od dopravného prostriedku budú zadržané orgánom verejnej moci z dôvodu spôsobeného Nájomcom alebo z dôvodu, za ktorý je Nájomca zodpovedný 300.-€.  Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného vozidla, prenajímateľ je oprávnený celú kauciu zadržať do stanovenia skutočnej výšky škody, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Prenajímateľ má právo účtovať manipulačný poplatok 100€ s riešením škodovej udalosti. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. 

12. ZRUŠENIE REZERÁCIE

Pri zrušení rezervácie z objektívnych dôvodov (opatrenie vlády, lockdown – zákaz cestovania, …) prenajímateľ vystaví nájomcovi voucher / poukaz na uhradenú zálohu využiteľný v inom voľnom termíne z ponuky prenajímateľa, s platnosťou 12 mesiacov.

Pri subjektívnych dôvodoch zrušenia rezervácie zo strany nájomcu, hradí nájomca prenajímateľovi nasledujúce storno poplatky:  Ak nájomca zruší rezerváciu 60 a viac dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí 25% z celkovej sumy za prenájom.  Ak nájomca zruší rezerváciu do 30 dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí 50% z celkovej sumy za prenájom.  Ak nájomca zruší rezerváciu do 7 dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí 70% z celkovej sumy za prenájom.  Ak nájomca zruší rezerváciu 7 s menej dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí 90% z celkovej sumy za prenájom

13. Pri nedodržaní termínu vrátenia obytného vozidla (z iných dôvodov ako technická porucha brániaca bezpečnému presunu do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každú začatú hodinu omeškania vrátenia obytného vozidla sankcia 20.- €. V prípade predčasného vrátenia obytného vozidla prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného. 

14. Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou obytného vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom. 

15. Nájomca prehlasuje, že obytné vozidlo nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto VOP. 

16. Nájomca je oprávnený obytné vozidlo užívať na území Slovenskej republiky, vo všetkých ostatných krajinách Európy,  s výnimkou Moldavska, Turecka, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska.

Užívanie obytného vozidla v iných ako uvedených krajinách je možné len na základe osobitného písomného súhlasu prenajímateľa a po preukázaní uzatvorenia poistnej zmluvy na predmet nájmu s územnou platnosťou pre krajiny, kde sa má predmet nájmu používať.

17.Nájomca sa zaväzuje užívať obytné vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca je povinný predchádzať vzniku škôd a mimoriadnych udalostí (krádež, zničenie, odcudzenie). Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom ak je pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca alebo vodič zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dobu nájmu obytného vozidla.

18. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy. 

19. V prípade poškodenia obytného vozidla, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:

– Bezodkladne kontaktovať prenájímateľa (ak nie je možné sa dovolať, treba minimálne poslat textovú správu)

– Privolať políciu 

– Zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami, menami a kontaktnými údajmi (telefón, email) svedkov

– Vytvoriť fotodokumentáciu nehody 

– Neodkladne telefonicky kontaktovať prenajímateľa 

– Neuznávať v mene prenajímateľa nároky tretích strán.

20. V prípade odcudzenia obytného vozidla je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného vozidla odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi. 

21. Nájomca v prípade poškodenia obytného vozidla dopravnou nehodou, inou poistnou udalosťou alebo jeho odcudzenia uhradí prenajímateľovi sumu o ktorú poisťovňa nájomcu zníži poistné plnenie ako spoluúčasť ktorá podľa poistnej zmluvy je 10%, minimálne 400€. Táto suma bude hradená z kaucie. 

Prenajímateľ má právo účtovať manipulačný poplatok 100€ s riešením škodovej udalosti.

Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú spôsobenú škodu a náklady súvisiace z jej odstránením nad rámec poistného plnenia, aj v prípade, že výška škody prekračuje uhradenú kauciu. 

22. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného vozidla a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi.

23. V prípade poruchy obytného vozidla nezapríčinenej nájomcom, takej povahy, ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite alebo riadnemu užívaniu, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradné obytné vozidlo do 24 hodín. V prípade, že prenajímateľ nedisponuje s takýmto obytným vozidlom prenajímateľ vráti nájomcovi plnú sumu nájomného za nevyčerpané dni nájmu.

24. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu obytného vozidla, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola predpísaného tlaku v pneumatikách a doplnenie prevádzkových kvapalín.

25. Poistné krytie obytného vozidla sa nevzťahuje na výbavu a zariadenie ako ani osobné veci nájomcu. 

26. Nájomca je pred každou jazdou povinný skontrolovať nasledovné: funkčnosť svetiel, uzavretia skriniek, všetkých dverí a chladničky, uzavretie bočných okien a strešného okna,  prepnutie chladničky na 12 V chod, uzavretie ventilu fľaše na propán-bután, vypnutie satelitnej TV a zloženie vonkajšej markízy

27. Je zakázané na obytnom vozidle vykonávať akékoľvek úpravy (lepenie, vŕtanie, skrutkovanie, atď.). Nájomca zodpovedá za to, že v obytnom automobile nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, výbušné, prašné, páchnuce, znečisťujúce veci a zvieratá. V obytnom vozidle je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 

28. V cene prenájmu je zahrnutý kilometrový nájazd v hlavnej sezóne (júl, august) 500km/deň, v strednej sezóne (máj, jún, september, október) 400km/deň, v nízkej sezóne (november-apríl) 300km/deň. Kilometre sa spočítavajú za všetky dni prenájmu. Za každý ďalší prejazdený 1km sa dopláca 0,35€/km.

29. ADBLUE – ak je karavan vybavený systémom vstrekovania močovniny, je nájomca povinný pri vrátení karavanu minutú náplň doplniť. (spotreba ADBLUE pri autách spĺňajúcih emisnu normu EURO 6 môže dosiahnuť 0,3-0,5l/100km).

Nedoplnené ADBLUE bude spoplatnené sumou 3,00€/liter.

30. ZĽAVA ZA VERNOSŤ – prenajímateľ poskytne nájomcovi za opakovaný prenájom zľavu 5-10%,

2.prenájom = 5%, 3.prenájom = 6%, 4.prenájom=7%, 5.prenájom=8%, 6.prenájom=9%, 7.a ďalší=10%

Časový rozostup medzi jednotlivými prenájmami musí byť minimalne 7 dní.

31. Je zakázané na obytnom vozidle vykonávať akékoľvek úpravy (lepenie, vŕtanie, skrutkovanie, atď.). Nájomca zodpovedá za to, že v obytnom automobile nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, výbušné, prašné, páchnuce, znečisťujúce veci a zvieratá. V obytnom vozidle je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 

32. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do troch pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti. 

33. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa s nimi plne oboznámil a s nimi súhlasí. Za súhlas sa považuje aj potvrdenie prostredníctvom objednávkového formulára pri vytváraní rezervácie obytného vozidla. 

34. Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov:  Nájomca súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v spoločnosti Wonderland, s.r.o. v zmysle zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

35. Nájomca berie na vedomie, že prípojné obytné vozidlo je vybavený systémom GPS lokalizácie. Nájomca vyslovuje súhlas so zisťovaním polohy obytného vozidla prostredníctvom systému GPS lokalizácie v reálnom čase.